Informacja: Enika otrzymała dotacje na kapitał obrotowy

Firma Enika Sp. z o.o otrzymała dofinansowanie w ramach Dotacji na Kapitał Obrotowy na projekt (Działanie 3.4.) realizowany  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR).

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 305 014,56 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy czternaście złotych 56/100).

Całkowita kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 305 014,56 zł (słownie: trzysta pięć tysięcy czternaście złotych 56/100).

 

Ta strona używa plików cookies